Inwestycje i innowacje

W perspektywie 2014-2020 środki finansowe Unii Europejskiej mają na celu przede wszystkim wsparcie kompleksowego rozwoju przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MMŚP, a także tworzenie innowacji i wzrost potencjału naukowo-badawczego polskiej gospodarki.

Oferta Good Think w zakresie pozyskiwania środków na działania inwestycyjne obejmuje analizę potrzeb i możliwości projektowych, monitoring konkursów, przygotowanie wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, przeprowadzenie przez etapy oceny projektu oraz wsparcie w realizacji przedsięwzięcia.

Klienci Good Think mogą pozyskać dofinansowanie m.in. na:

  • rozwój infrastruktury, w tym wdrażanie nowoczesnych rozwiązań bazujących na technologiach informacyjno-komunikacyjnych
  • wprowadzenie na rynek nowych
   produktów i usług
  • modernizację procesów
   organizacyjnych i technologicznych
  • realizację projektów zakładających podnoszenie kompetencji
   i kwalifikacji pracowników
   w odpowiedzi na obserwowane
   zmiany gospodarcze
  • wspólne inicjatywy w obszarze
   działalności B+R podejmowane
   przez przedsiębiorców
   i przedstawicieli sfery nauki

Dotacje w zakresie inwestycji i innowacji współfinansowane są ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) bądź w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Edukacja i szkolenia

Inwestowanie w edukację na wszystkich poziomach, szkolenia mające na celu zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności oraz proces uczenia się przez całe życie to kolejny z priorytetowych obszarów, na których koncentruje się wsparcie finansowe Unii Europejskiej.

Oferta Good Think w obszarze szkoleń i edukacji obejmuje nie tylko analizę potrzeb i możliwości projektowych, przygotowanie wniosków aplikacyjnych czy wsparcie w realizacji, ale również przygotowanie całościowych koncepcji projektów. Mogą obejmować one działania ukierunkowane m.in. na:

  • doskonalenie programów kształcenia
   (także we współpracy z pracodawcami)
  • poprawę warunków kształcenia
   w szkołach i na uczelniach
  • usprawnienie systemów zarządzania edukacją i szkolnictwem wyższym
  • wzrost potencjału kadry pedagogicznej,
   akademickiej oraz kadr wspierających i organizujących proces nauczania
  • zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności w ramach szkoleń odbywających się poza formalnym systemem kształcenia

Realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji i szkoleń wspierają środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Rynek pracy i wsparcie zatrudnienia

Najważniejszymi elementami interwencji w obszarze rynku pracy są: wspieranie przejścia od bezrobocia do zatrudnienia, przeciwdziałanie bierności zawodowej oraz działania ułatwiające powrót na rynek pracy. Beneficjentami powyższych są przede wszystkim osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

W ramach oferowanych przez nas usług mogą uzyskać Państwo dotacje unijne na realizację projektów obejmujących:

  • pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, tworzenie indywidualnych planów działania
  • prowadzenie wysokiej jakości
   szkoleń i doradztwa
  • organizację staży i praktyk zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia, wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy
  • udzielanie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Źródłem finansowania projektów w obszarze rynku pracy i wsparcia zatrudnienia są przede wszystkim Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regionalne Programy Operacyjne (RPO).

Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska

W odniesieniu do przyjętych na szczeblu Wspólnoty założeń w zakresie zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarki europejskiej, znaczna część środków w ramach funduszy strukturalnych przeznaczona jest na finansowanie przedsięwzięć związanych ze wspieraniem gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej.

W Good Think pomagamy w pozyskaniu i obsłudze dofinansowań zakładających wdrażanie kompleksowych rozwiązań mających na celu:

  • zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki poprzez realizację strategii niskoemisyjnych (plany gospodarki niskoemisyjnej), w szczególności związanych z ograniczeniem emisji pochodzących z budownictwa, ciepłownictwa oraz transportu (głównie generowanych przez transport w aglomeracjach miejskich)
  • zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych
  • poprawę zdolności adaptacji
   do zmian klimatu
  • rozwój systemów
   zarządzania zagrożeniami
  • zachowanie i ochronę
   środowiska naturalnego
   oraz wspierane efektywnego gospodarowania zasobami
  • promowanie zrównoważonego transportu

Wsparcie na finansowanie działań w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i ochrony środowiska można pozyskać m.in. ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) czy Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Administracja publiczna

Wsparcie administracji publicznej jest kolejnym ważnym celem interwencji w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020.

Pomagamy uzyskać finansowanie na przedsięwzięcia, które obejmują kompleksowe działania na rzecz wzmacniania państwa w stanowieniu i wdrażaniu prawa oraz świadczeniu wysokiej jakości usług administracyjnych. Priorytetowo traktowane są przy tym projekty koncentrujące się na narzędziach i politykach, które w największym stopniu wpływają na efektywność gospodarowania (w tym zachowanie ładu przestrzennego), konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw (w tym pobudzanie przedsiębiorczości).

W ramach wzmacniania zdolności instytucjonalnych i sprawności administracji publicznej istotną rolę odgrywa również implementacja nowoczesnych systemów zarządzania i poprawy kompetencji kadr, zwłaszcza w zakresie zasad funkcjonowania nowoczesnej gospodarki.

Środki na wsparcie administracji publicznej w zakresie stanowienia i realizacji efektywnych polityk pochodzą głównie z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC).

Współpraca ponadnarodowa

Proces wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń polskich organizacji z partnerami zagranicznymi umożliwiają projekty z zakresu współpracy ponadnarodowej.

Dzięki programom mobilności ponadnarodowej (w tym programom stypendialnym) osoby na różnym etapie kształcenia i kariery zawodowej mają możliwość nabycia nowych umiejętności i kompetencji oraz zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku.

Zakres projektów, na które możemy pozyskać dla Państwa dofinansowanie jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

  • działania obejmujące wypracowanie i wdrożenie we współpracy z partnerami z zagranicy nowych rozwiązań
   w różnych obszarach
  • równoległe tworzenie nowych metod, form i narzędzi z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie
   czy realizacji polityk publicznych
  • import, eksport oraz adaptację niestosowanych dotychczas
   w Polsce dobrych praktyk
  • przedsięwzięcia w obszarze badań i innowacji, konkurencyjności MMŚP, gospodarki niskoemisyjnej, efektywnego gospodarowania zasobami, rozwoju zasobów środowiska, dziedzictwa kulturowego czy transportu

Inicjatywy zakładające współpracę ponadnarodową współfinansowane są m.in. ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), transgranicznych, transnarodowych i międzyregionalnych programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu Erasmus+ oraz Programu Ramowego Horyzont 2020.

Fundusze europejskieZainteresowany pozyskaniem dotacji?

Napisz do nas

Fundusze europejskie


Fundusze europejskie

Więcej

Doradztwo strategiczne


Doradztwo strategiczne

WIĘCEJ

Doradztwo start-up


Doradztwo start-up

Więcej

Analizy i wyceny


Analizy i wyceny

WIĘCEJ

Szkolenia


Szkolenia

WIĘCEJ

Biznesplanowanie


Biznesplanowanie

WIĘCEJ


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zdognie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.